Prečítajte si prosím nasledujúce dôležité informácie ohľadne procesu predaja.

Článok I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ISISS, s. r. o. so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54724805, IČ DPH: SK2121858079 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sro, Vložka číslo:162830/B (ďalej len „predávajúci") a kupujúcim (môže byť aj spotrebiteľ alebo podnikateľ), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Fakturačná adresa: ISISS, s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Adresa pre vrátenie tovaru a zaslanie reklamácie: ISISS, s.r.o., P.O.BOX 5, 958 01 Partizánske

Zákaznícky servis: +421 949 000 598 v pracovné dni (pondelok - piatok) medzi 09.00 - 15.00 h

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:
- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie Faktúry. Kupujúci s týmto súhlasí. Odkazy na uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke, prípadne sú dostupné po prihlásení do používateľského profilu v sekcii Môj účet, podsekcii Moje objednávky. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme, je možné zaslať túto požiadavku na mail info@jenifer.sk.


Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.jenifer.sk  

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.jenifer.sk  spoločnosti. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní a plnení spotrebiteľských zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8.júna 2000), Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

Fotografie  výrobkov  uvedené  v  internetovom  obchode,  v  katalógu  a  ostatných  materiáloch    len ilustračné.   Vo   väčšine   prípadov   sa   fotografie   výrobkov   zhodujú   so   skutočnosťou.   Niektoré produkty  sa  však  stále  vyvíjajú,  menia,  a  preto  sa  dostupné  fotografie  výrobkov  môžu  líšiť  od skutočnosti(napr. v dizajne alebo farbe).


Práva a povinnosti predávajúceho


Predávajúci je povinný: dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi . Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný: prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1.Predávajúci    právo  na  náhradu  škody  (podľa  ust.  §420  a  nasl.  Občianskeho  zákonníka),  v prípade  že  si kupujúci  objednal  tovar,  ktorý  nestornoval  resp.  neodstúpil  od  zmluvy  a  zároveň  od dopravcu  neprevzal  tento  tovar  alebo  po  výzve  predávajúceho  si  v  prípade  zvolenia  osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. I bod Práva a povinnosti kupujúceho), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2.Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým   spojené   poplatky   v   prípade   zaslania   tovaru,   náklady   spojené   s   balením,   expedíciou   a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Tieto náklady sú stanovené vo výške 10 EUR. Náklady na uskladnenie a dodanie môžu dosiahnuť maximálne sumy spolu 20 EUR alebo výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20 EUR.

3.Predávajúci    právo  aj  neuplatniť  si  právo  na  náhradu  škody  alebosi  uplatniť  toto  právo  len  z časti.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:
Na tejto adrese môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet.
Obchodné meno: ISISS, s.r.o.
Adresa: P.O.BOX 5, 958 01 Partizánske
e-mail: info@jenifer.sk
Telefón: +421 949 000 598 (pondelok - piatok) medzi 09.00 - 15.00 h

číslo účtu pre bezhotovostné platby: FIO: IBAN  SK27 8330 0000 0024 0286 6535

BIC (SWIFT) FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
e-mail: ba@soi.sk

Článok II. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy, dodanie predmetu kúpy

1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde elektronickým  potvrdením (informačným e-mailom)  elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou ( e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
Lehota, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny, je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.V informačnom emaily kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod 4. Objednávanie.

2. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom prostredníctvom webového rozhrania, prípadne iným spôsobom uvedeným na webovom rozhraní alebo podľa dohody zmluvných strán. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu ). Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zadaním platného identifikačného čísla do objednávky. Pre nákup na firmu je nutné sa vopred registrovať. Okamžite po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je povinný ho oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Lehota je iba návrhom, je možné ju upraviť. Zistené chyby je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať predávajúcemu spolu s oznámením chyby. V prípade dodania cez Packetu je nutná kontrola ihneď na pobočke. Následnú reklamáciu tento prepravcu neuznáva.

Pre kupujúceho podnikateľa z územia Slovenskej republiky platia tieto špeciálne podmienky pre nákup:

 • minimálna výška objednávky je 150€ bez DPH
 • je potrebná registrácia a po prihlásení vyplnenie všetkých fakturačných údajov (adresa, kontaktná osoba, IČO, DIČ alebo IČ DPH(VAT) ešte pre vykonaním prvej objednávky.
 • doprava zadarmo platí od sumy 1500€ bez DPH
 • podnikateľ má možnosť získať individuálnu cenovú ponuku
 • ak kupujúci objednáva viac ako 10 kusov jedného výrobku – v prípade, že má kupujúci záujem o viac ako 10 kusov jedného výrobku, je potrebné vopred emailom kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na možnostiach a podmienkach predaja.

2.1.Ak je kupujúci podnikateľ z územia mimo Slovenskej republiky (Dodanie tovaru osobe identifikovanej pre daň).  Dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo inou osobou na ich účet, osobe identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte, ktorá oznámila svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte svojmu dodávateľovi, je oslobodené od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH).

Pri takomto nákupe tovaru do iného členského štátu, bude uplatnené oslobodenie od dane, ak kupujúci splní tieto podmienky:

 • Kupujúci je povinný sa registrovať a oznámiť vopred dodávateľovi (má vyplnené IČ DPH (VAT), môže byť aj oznámené e-mailom na info@jenifer.sk), že je identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte a tovar objedná pod svojim identifikačným číslom pre DPH prideleným v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sa začalo odoslanie alebo preprava tovaru, pričom ale nemusí ísť o identifikačné číslo pre DPH pridelené v členskom štáte skončenia odoslania alebo prepravy tovaru. Tovar sa v rámci konkrétneho zmluvného vzťahu fyzicky prepravuje z tuzemska do iného členského štátu, pričom odoslanie alebo prepravu tovaru vykonáva buď predávajúci alebo kupujúci,
 • Pre uskutočnenie takejto objednávky platí bod 2. článku II a je povinný vopred upozorniť Jenifer.sk o tejto skutočnosti.Pri porušení tejto podmienky dodávateľ má za to, že odberateľ vystupoval ako nezdaniteľná osoba a faktúra zostáva vystavená vrátane DPH. Pri výbere spôsobu platby cez platobnú bránu alebo dobierku nie je možná následná oprava faktúry na sumu bez DPH.

Pre kupujúceho podnikateľa z územia mimo Slovenskej republiky platia tieto špeciálne podmienky pre nákup:

 • minimálna výška objednávky je 150€ bez DPH
 • je potrebná registrácia a preradenie klienta do kategórie „Zahraničná firma“ (o tomto zaradení bude klient informovaný emailom po overení IČ DPH - VAT)
 • doprava zadarmo platí od sumy 1500€ bez DPH
 • zahraničný podnikateľ má možnosť získať individuálnu cenovú ponuku
 • ak kupujúci objednáva viac ako 10 kusov jedného výrobku – v prípade, že má kupujúci záujem o viac ako 10 kusov jedného výrobku, je potrebné vopred emailom kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na možnostiach a podmienkach predaja. 
 • pre nákup s daňou je potrebné vytvoriť nový (nefiremný) účet.

2.2. Ak je kupujúci podnikateľ – veľkoodberateľ, tak pre získanie veľkoobchodného účtu na stránke Jenifer.sk, je povinný sa zaregistrovať. Vo svojej registrácii vyplní platné IČO a IČ DPH (VAT) pokiaľ je platcom DPH. Pre veľkoodberateľov s nákupom s 0% DPH platí k bodu 2.2 aj bod 2., 2.1. článku II. e-ailom na info@jenifer.sk zašle požiadavku pre pridelenie jeho účtu do kategórie „veľkoodberatelia“. Po overení údajov podľa obchodného registra mu bude zaslané mailom vyjadrenie o pridelení alebo nepridelení veľkoodberateľského účtu. Spoločnosť ISISS, s.r.o. si vyhradzuje právo neprideliť veľkoodberateľský účet na základe vlastného uváženia. Pre kupujúceho podnikateľa – veľkoodberateľa platia tieto podmienky nákupu:

 • minimálna výška objednávky je 150€ bez DPH
 • je potrebná registrácia a preradenie klienta do kategórie „veľkoodberatelia“ (o tomto zaradení bude klient informovaný emailom po overení v obchodnom registri)
 • veľkoodberateľ má možnosť získať individuálnu cenovú ponuku
 • ak kupujúci objednáva viac ako 20 kusov jedného výrobku – v prípade, že má kupujúci záujem o viac ako 20 kusov jedného výrobku, je potrebné vopred emailom kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na možnostiach a podmienkach predaja. 
 • ceny tovaru zobrazené po prihlásení ako veľkoodberateľ sa zobrazujú bez DPH.
 • V prípade hodnoty objednávky nad 1000€ má kupujúci nárok na jedno vybrané dopravné zadarmo. 

Pokiaľ je nutné zásielku rozdeliť z dôvodu hmotnosti, rozmeru alebo nedostupnosti tovaru do viacerých balíkov, bude predávajúci kupujúceho informovať o celkovej cene dopravy. V prípade nároku na jedno dopravné zadarmo bude celková cena dopravného znížená o vybrané dopravné. Ťažké a veľmi krehké tovary nie je možné vo väčšom množstve posielať v spoločnom balíku s iným tovarom, ktorý by sa mohol poškodiť, je nutné ich posielať v samostatnom balíku. Príklad stanovenia dopravného: zásielku je nutné rozdeliť na 3 balíky - 1. balík obsahuje taniere, 2. balík obsahuje sadu hrncov, 3. balík obsahuje kladkostroj. Ak má zákazník nárok na jedno dopravné zadarmo, zaplatí dopravné iba za dva balíky.

3. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Pokiaľ je s tovarom poskytovaný akýkoľvek darček, ktorý Kupujúci nevyužije, je Kupujúci povinný kontaktovať Jenifer.sk vopred a informovať, že o darček nemá záujem. V takomto prípade bude Kupujúcemu predaný tovar bez tohto darčeka. Pokiaľ sa tak nestane, Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tento darček podľa čl. III (Odstúpenie od zmluvy) vrátiť.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Na základe dlhodobých skúseností zákazníkov Jenifer, Jenifer nezáväzne doporučuje kupujúcemu k vybraným tovarom súvisiace obľúbené a doporučené služby, ktoré môže kupujúci z objednávky jednoducho odstrániť, a to nepridaním doporučenej služby do košíku objednávky pred dokončením transakcie. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.   

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. 

Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

4. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

• osobne v prevádzke predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Ďalej si Jenifer.sk vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami, hlavne ide o prípady, keď:

 • zľavový poukaz je použitý na iný tovar, ako bol určený;
 • zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, aj napriek tomu, že toto sčítanie nebolo vyslovene povolené;
 • zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálne stanovené ceny.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je Jenifer.sk oprávnená požadovať mimo iné bezdôvodné obohatenie.

5. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v zjednanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je zjednané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 1.000,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine. 

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného v Jenifer.sk dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP (pre účely VOP sa rozumie vrátane SW, PC hier, hier pre konzoly a pod.) a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu (napr. EULA). Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto jednanie môže mať taktiež trestnoprávne následky.

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.

Toto ustanovenie VOP sa týka taktiež elektronického obsahu, ktorý Jenifer.sk poskytla kupujúcemu ako dar.

Osobitné pravidlá pri predobjednávke

 

V prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru iba predbežná. Výsledná cena tovaru sa môže líšiť. O zmene ceny bude Jenifer.sk Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru ISISSom. Prípadný rozdiel medzi uhradenou odhadovanou cenou a kúpnou cenou bude Jenifer.sk vrátený, alebo Kupujúcim doplatený pred doručením tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. Jenifer.sk si pri tovare, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (t.j. 14 dní) má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa zmenili okolnosti, z ktorých vychádzala ISISS v okamihu predobjednávania tovaru Kupujúcim do takej miery, že na Jenifer.sk nebude možné rozumne požadovať, aby bola predobjednávka viazaná, má Jenifer.sk právo predobjednávku zrušiť, a zároveň o tom informovať Kupujúceho.

 

Článok III. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Jenifer.sk, je Jenifer.sk oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Jenifer.sk v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

- cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);

- u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;

- zľava na tovaru presahuje viac ako 60%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

Jenifer.sk upozorňuje, že informačný systém Jenifer.sk uvádza aj u tovaru so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať Jenifer.sk a informáciu o správnosti ceny si overiť.

Ak Jenifer.sk vykúpila tovar od neplatcu DPH a ponúka s označením Použitý alebo Zánovné, je cena tovaru vyčíslená bez DPH v súlade s ustanovením § 66 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty. Kupujúci berie na vedomie, že táto skutočnosť môže byť zohľadnená až vo faktúre za predmetnú objednávku.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby/licencie, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu Jenifer.sk ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

 

Článok IV. Odstúpenie od  zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od  zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu.
Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia
posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého
dodaného tovaru.
Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok. V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti ISISS, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou ISISS, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný spoločnosti ISISS s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť ISISS podľa § 9 ods. 1, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Následne za vrátený poškodený, používaný alebo nekompletný tovar si bude spoločnosť ISISS uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody zo strany spotrebiteľa dohodou alebo v občianskom súdnom konaní. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu:
ISISS, s.r.o. P.O.BOX 5, 958 01 Partizánske, info@jenifer.sk,
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov  pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu  znáša spotrebiteľa to aj v prípade, ak tovar nie je možné vzhľadom na svoju povahu vrátiť prostredníctvom poštovej prepravy.
Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky  Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 g) predaj spodnej bielizne, plaviek, pančuchového a ponožkového tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov,
 h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

Na odstúpenie od zmluvy má nárok kupujúci - spotrebiteľ. V prípade, že je kupujúcim podnikateľ a uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), zákonná možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na nej nevzťahuje.

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy za žiadnych podmienok, ak jepredmetom zmluvy kúpa grafické karty alebo bol tovar objednaný na mieru alebo mal vyhotovenie s logom, nápisom a iným druhom potlače.

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní  a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že Jenifer.sk si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá Jenifer.sk vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Odstúpenie od zmluvy Jenifer.sk v prípade chyby ceny tovaru

Mimo prípadov stanovených zákonom je Jenifer.sk oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Jenifer.sk tak, že Jenifer.sk Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu i dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, budeme mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Jenifer.sk.


 
Časť II.


Článok V. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení predajcovi alebo oprávnenému zástupcovi predávajúceho. Príslušenstvo, dokumentácie a návod je zákazník povinný predložiť predajcovi alebo oprávnenému zástupcovi predávajúceho len vtedy, ak má význam pre posúdenie stavu výrobku pri uplatnení zodpovednosti za vady výrobku.
Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho.
Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do prevádzky predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).


Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojej prevádzke  alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi oboma zmluvnými stranami (e-mailom ) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
nepredložením dokladu o zaplatení,
neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
uplynutím záručnej doby tovaru,
mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
odovzdaním opraveného tovaru,
výmenou tovaru,
vrátením kúpnej ceny tovaru,
vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
Záručná doba je 24 mesiacov ak je kupujúcim Spotrebiteľ – fyzická osoba (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba je 6 mesiacov ak je kupujúcim Podnikateľ (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim
Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne existuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.
Zodpovednosť za vady predanej veci
Občiansky zákonník
§ 622
(1) Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
§ 623
(1) Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prináležia kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení.
V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru, kompletnosť tovaru a kompletnosť zásielky. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho odovzdávaní kupujúcemu je prepravca povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí preberajúci. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie chyby tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
Pokiaľ nedošlo k rozbaleniu tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim od prepravcu DPD DirectParcelDistribution SK s.r.o., Slovenská pošta a .s., IN TIME SPEDICE s.r.o., WE|DO CZ s.r.o.,  (platí pre územie Slovenska), DPD DirectParcelDistribution CZ s.r.o., Česká pošta, s. p., PPL CZ s.r.o. (platí pre územie Čiech)reklamácie mechanického poškodenia výrobku prepravou, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru, pripojiť fotodokumentáciu zásielky (obalu, balenia, prepravného štítku) a poškodenia tovaru  zaslať na email info@jenifer.sk. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku prepravou už nie je možné uznať.

 

V prípade doručovania zásielky cez prepravnú službu Packeta  s. r. o., je spotrebiteľovi umožnené skontrolovať a rozbaliť zásielku priamo na výdajnom mieste tejto prepravnej služby. Spotrebiteľ je povinný pri preberaní na pobočke skontrolovať svoju zásielku, poškodenia obalu alebo tovaru spôsobené prepravou, počet kusov a jej kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu to ihneď oznámi pracovníkovi výdajného miesta, ktorý o tom vyhotoví príslušnú dokumentáciu. Spotrebiteľovi ja na mieste okamžite umožnené prepravou poškodený alebo nekompletný tovar vrátiť prepravnej spoločnosti. Následnú reklamáciu poškodenia tovaru prepravou alebo nekompletnosti zásielky tento prepravca neuznáva. 


Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.
Drobná zmena dizajnu je vyhradená a nie je predmetom reklamácie.  Stratenie farby nerezových výrobkov používaním pri vysokých teplotách alebo vytvorenie škvŕn (v závislosti od tvrdosti vody) neovplyvňujú funkčnosť a zdravotnú nezávadnosť riadu, nie sú chybou a nemôžu byť dôvodom reklamácie. Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.
Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.
Postup pri reklamácii
Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
Pošlite e-mail na mailovú adresu:  info@jenifer.sk, kde uvediete:
Číslo objednávky
Názov výrobku
Popis chyby 

Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom na adresu: ISISS, s.r.o, P.O.BOX 5, 958 01 Partizánske spolu s vyplneným formulárom pre spätné zásielky alebo priložte sprievodný list, ktorý bude obsahovať meno, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, dátum a podpis zákazníka.
Tovar v rámci Českej republiky zasielajte prostredníctvom Českej pošty na adresu:  Jenifer, P. O. Box 22, Pošta Starý Hrozenkov, 687 74, Česká Republika spolu s vyplneným formulárom pre spätné zásielky alebo priložte sprievodný list, ktorý bude obsahovať meno, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, dátum a podpis zákazníka.

Článok VI. Dodacie a platobné  podmienky

Možnosti platieb:
Platobným systémom PayPal, pomocou kreditnej alebo debetnej karty Visa, MasterCard, platba prevodom alebo na dobierku prepravnej službe.

Pri platbe bankovým prevodom dopredu  na náš účet FIO: IBAN: SK27 8330 0000 0024 0286 6535 ako variabilný symbol uveďte prosím číslo Vašej objednávky. Tovar Vám odošleme po pripísaní platby na náš účet.

Platba na dobierku (poplatok za dobierku je stanovený na základe aktuálnych cien zvoleného prepravcu).

 

Možnosti prepravy:

 • DPD DirectParcelDistribution SK s.r.o.,
 • Packeta s. r. o.,
 • Slovenská pošta a .s.,
 • IN TIME SPEDICE s.r.o.,
 • WE|DO CZ s.r.o.,  (platí pre územie Slovenska),
 • Zásilkovnas.r.o.,
 • DPD DirectParcelDistribution CZs.r.o.,
 • Česká pošta, s. p.,
 • PPL CZ s.r.o. (platí pre územie Čiech). 

Cena dopravy je účtovná na základe aktuálnych cenníkov jednotlivých prepravcov.
Tovar doručujeme prepravnou službou DPD DirectParcelDistribution SK s.r.o., Slovenská pošta a .s., IN TIME SPEDICE s.r.o., WE|DO CZ s.r.o.,DPD DirectParcelDistribution CZ s.r.o., Česká pošta, s. p., PPL CZ s.r.o., na uvedenú poštovú adresu alebo pobočku. Pre doručenie je potrebné mobilné tel. číslo. Dodanie tovaru – čas dodania tovaru je uvedený pri každom tovare a počíta sa najdlhšia doba výrobku. V prípade, že objednaný tovar nemáme na sklade my ani náš dodávateľ, pri telefonickom potvrdení objednávky Vám oznámime najbližší možný termín dodania, obvykle do 45 dní alebo navrhneme vhodnú alternatívu. Oznámenie o dodaní zásielky je zasielane prostredníctvom sms na uvedené číslo v objednávke. V prípade, že Vás kuriér nezastihne, pokúsi sa spojiť s Vami telefonicky na čísle uvedenom pri registrácii a dohodne si najvhodnejší termín dodania tovaru.  Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený prepravou, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru.V prípade zistenia poškodenia tovaru prepravou spíše dopravca na žiadosť kupujúceho záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť kupujúci potvrdí. Pokiaľ nedošlo k rozbaleniu tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim, je kupujúci povinný prípadne poškodenie prepravou nahlásiť predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru, pripojiť fotodokumentáciu zásielky (obalu, balenia, prepravného štítku) a poškodenia tovaru a zaslať na email info@jenifer.sk. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie chyby tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
Bežné hodiny doručenia sú v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

Tovar doručujeme prepravnou službou Packeta s. r. o.,., na zvolené výdajné miesto. Pre doručenie je potrebné mobilné tel. číslo. Dodanie tovaru – čas dodania tovaru je uvedený pri každom tovare a počíta sa najdlhšia doba výrobku. V prípade, že objednaný tovar nemáme na sklade my ani náš dodávateľ, pri telefonickom potvrdení objednávky  vám oznámime najbližší možný termín dodania, obvykle do 45 dní alebo navrhneme vhodnú alternatívu. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. Spotrebiteľovi je umožnené skontrolovať a rozbaliť zásielku priamo na výdajnom mieste tejto prepravnej služby. Spotrebiteľ je povinný pri preberaní na pobočke skontrolovať svoju zásielku, poškodenia obalu alebo tovaru spôsobené prepravou, počet kusov a jej kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu to ihneď oznámi pracovníkovi výdajného miesta, ktorý o tom vyhotoví príslušnú dokumentáciu. Spotrebiteľovi ja na mieste okamžite umožnené prepravou poškodený alebo nekompletný tovar vrátiť prepravnej spoločnosti. Následnú reklamáciu poškodenia tovaru prepravou alebo nekompletnosti zásielky tento prepravca neuznáva. Zásielka je pripravená na výdajnom mieste po dobu 7 kalendárnych dní, hodiny a dni prevzatia zásielky sú individuálne a podmienené otváracími hodinami výdajného miesta. Informácie o otváracej dobe zvolenej pobočky spoločne s kódom na prevzatie sú zasielané spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailom a sms. 

 

Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 199€ neúčtuje, ak bola zvolená taká možnosť, okrem nasledovných prípadov:
- kupujúci vráti časť tovaru a hodnota ponechaného tovaru poklesne pod sumu 199€.

Doručenie tovaru do inej krajiny ako SR a ČR - cena je stanovená podľa aktuálneho cenníka zvoleného prepravcu pre medzinárodný styk.

Zásielky, ktoré sú vrátené ako nevyzdvihnuté, posielame znovu iba na Vaše vyžiadanie. Doplniť po zaplatení celej objednávky a druhého poštovného


Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@jenifer.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry

V prípade, že výherca vyhrá v súťaži usporiadanej Jenifer.sk, je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené s Jenifer.sk výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

 

Článok VII. Ochrana súkromných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu predávajúceho s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://www.jenifer.sk/sk/vyhlasenie-o-spracovani-a-ochrane-osobnych-udajov.html/?___store=sk

 

ČASŤ III.

 

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskehoo parlamentu a Rady z 8.júna 2000)  a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránkehttp://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Príloha č. 1 Obchodných podmienok - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

V Partizánskom dňa